Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul


CONTRACT de comercializare servicii turistice
Numărul …… din data de ………..

Părțile contractante:
Societatea GAVO TOURS S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, str. Banul Antonache nr. 52-60, telefon 0040722407299, adresă de email info@gavotours.ro, site www.gavotours.ro,  număr de înregistrare la registrul comerțului J40/7189/2022, cod de înregistrare fiscală RO45973926, cont bancar RO53INGB0000999912412077 – RON și RO57INGB0000999912412102 – EUR, deschis la Banca ING, titulară a Licenței de turism nr. 2585 /18.05.2022, pentru Agenția: GAVO TOURS reprezentată prin dl. Gavril GUI, în calitate de General Manager, denumită în continuare Agenția;
și
turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna . . . . . . ........................... . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ................................................................................................, telefon . . . . . . . . . ., adresă email: …………………………. 
au convenit la încheierea prezentului contract.


I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie intermedierea vânzării de către Agenția Gavo Tours a serviciilor turistice integrate în site-ul www.gavotours.ro sau înscrise în: corespondența transmisă pe email, formularul de comandă, vouchere, biletele de odihnă și tratament, programele de circuit și/sau excursie, alt înscris anexat prezentului contract și pus la dispoziția turistului/reprezentantului turistului; precum și, eliberarea documentelor de plată și călătorie.
1.2. Prezentul contract nu se aplică pentru rezervarea serviciilor pentru care, conform legislației în vigoare, contractele se încheie între turist/reprezentantul turistului și prestatorii serviciilor rezervate, cum sunt: biletele de avion, închirierea de mașini, asigurări și pachetele de servicii turistice comercializate în baza unor contracte de mandat. 


II. Valabilitate contractului
2.1. Contractul intră în vigoare, după caz, în oricare din următoarele situații:
a) în momentul acceptării termenilor și condițiilor contractuale menționate pe site-ul www.gavotours.ro, în timpul procesului de rezervare directă online.
b) în momentul înregistrării plății în avans/integrale pentru serviciile rezervate la distanță, prin corespondență pe email. 
c) în momentul semnării lui de către turist.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (email, fax etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului.
2.3. Contractul încetează , după caz, în oricare din următoarele situații: 
a) odată cu finalizarea prestării efective a serviciilor turistice înscris în documentele de călătorie.
b) după anularea rezervării cu aplicarea penalizărilor comunicate la momentul rezervării, în cazul nerespectării de către turist/reprezentantul turistului a termenelor de plată transmise.
c) în cazul in care serviciile comandate nu sunt confirmate de către prestatorii finali pentru serviciile ce urmează a fi confirmate ulterior efectuării rezervării.
 d) ca urmare a anulării rezervări și rambursării integrale către turist/reprezentantul turistului, ulterior confirmării, pentru nerealizarea numărului minim de persoane înscrise, pentru programele și serviciile care au o astfel de clauză, cum sunt, dar fără a se limita la pachetele charter sau circuitele de grup.


III. Prețul
3.1. Prețul se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și TVA (unde este cazul). Prețul este specificat în formularul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.
3.2. Toate prețurile specificate pe site-ul Agenției, în cataloage, pliante și alte înscrisuri au valoare informativă, sunt dinamice și nu sunt garantate până la momentul primirii confirmării ferme din partea prestatorilor finali.
3.3. Prețul garantat transmis de către presatorii finali în momentul confirmării, poate fi modificat de către aceștia ulterior, cu respectarea legislației în vigoare, ca o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte:
a)  prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie rezervate, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în prestarea serviciilor, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru serviciul respectiv.


IV. Termene și modalități de plată
4.1. Termenele și condițiile de plată sunt menționate în una din următoarele forme sau documente: formularul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.
4.2. Plata serviciilor turistice interne (cu desfășurare pe teritoriul României) se poate efectua doar în RON, conform facturilor emise.
4.3. Plata serviciilor turistice externe (cu desfășurare în afara teritoriul României) se poate efectua într-o singură monedă, conform facturilor emise. Pentru prețurile exprimate în valută, la solicitarea clientului, se poate oferi și facturarea în RON la cursul de referință al BNR+2% din ziua emiterii facturii.
4.4. Agenția acceptă exclusiv următoarele modalități de plată: transfer bancar în conturile menționate pe factură, depunere de numerar în conturile menționate pe factură, plăți securizate online sau plați card.
4.5. Agenția nu acceptă sub nici o formă plăți în numerar la sediu sau prin curier.
4.6. Nerespectarea termenelor de plată este considerată anulare voluntară din partea turistului/reprezentantului turistului, și atrage de la sine anularea rezervării cu aplicarea penalizărilor comunicate la înscriere.


V. Drepturile și obligațiile Agenției
5.1. Agenția se obligă să achiziționeze, în numele și pe seama clientului, serviciile comandate pe oricare din canalele de distribuție puse la dispoziție, respectând solicitarea acestuia. Agenția își rezervă dreptul de a efectua achiziția doar după efectuarea plății avansului sau plății integrale, în funcție de condițiile de rezervare.
5.2. Agenția se obligă să informeze turistul/reprezentantul turistului despre statusul rezervării imediat de la primirea confirmării. În caz de neconfirmare, agenția se obligă, dacă turistul/reprezentantul turistului nu acceptă alternative de vacanță/călătorie, să efectueze rambursarea sumelor încasate imediat ce sunt recuperate de la prestatori.
5.3. Agenția se obligă să efectueze plata către prestatorii serviciilor rezervate, conform sumelor încasate de la turist/reprezentantul turistului, și conform termenelor agreate cu prestatorii de servicii. 
5.3. Agenția se obligă să furnizeze turistului următoarele informații:
a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
(i) destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;
(ii) mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care la data rezervării nu este încă stabilită ora exactă, agenția va reveni cu informațiile complete în timp util pentru organizarea plecării;
(iii) locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;
(iv) serviciile de masă oferite;
(v) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit;
(vi) dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;
(vii) dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;
(viii) situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;
b) pentru pachetele de servicii turistice, denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;
c) prețul total confirmat al rezervării, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;
5.4. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale rezervării, cum ar fi: serviciile, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul în 24 de ore lucrătoare, de la primirea informației de la prestator.
5.5. În cazul suprarezervării (overbooking) unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, Agenția este obligată sa ofere o altă variantă de cazare in aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiata, la aceeași categorie hotelieră sau la o categorie superioară, fără a modifica prețul. În cazul în care nu sunt opțiuni disponibile la aceeași categorie sau o categorie superioară, se pot oferi alternative și la o categorie inferioară, cu aplicarea unei reduceri de preț proporțională.
5.5. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează turistului/reprezentantului turistului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.
5.6. Agenția are dreptul de a anula cu aplicarea penalizărilor comunicate la înscriere, orice rezervare pentru care turistul/reprezentantul turistului nu respectă termenele de plată sau refuză să comunice informațiile complete și corecte, solicitate de către prestatorii de servicii sau autoritățile din țările și teritoriile de destinație, necesare bunei prestări a serviciilor. 
5.7. Agenția are dreptul de a încasa de la turist/reprezentantul turistului, toate costurile aferente unor solicitării venite ulterior confirmării rezervării, conform condițiilor impuse de prestatori. Pe lângă costurile prestatorilor, agenția are dreptul de a aplica o taxă proprie, proporțională cu timpul și resursele consumate. 
5.8. Agenția are dreptul de a refuza efectuarea rezervărilor pentru care turistul/reprezentantul turistului refuză să comunice informațiile complete și corecte, solicitate de către prestatorii de servicii sau autoritățile din țările și teritoriile de destinație, necesare bunei prestări a serviciilor.  


VI. Drepturile și obligațiile turistului/reprezentantului turistului
6.1. Turistul/reprezentantul turistului se obligă să transmită informații complete și corecte în vederea efectuării rezervărilor și bunei prestări a serviciilor. 
6.2. Turistul/ reprezentantul turistului se obligă să plătească toate costurile generate de  comunicarea de informații incorecte și incomplete, cum ar fi, dar fără a se limita, la următoarele: nume, prenume, vârsta copiilor la data călătoriei, valabilitate și numere si/sau serii documente, dată de plecare și de retur, dată de intrare sau ieșire hotel.
6.3. Turistul se obligă să îndeplinească toate condițiile necesare călătoriei cum ar fi, dar fără a se limita la: valabilitatea documentelor de călătorie, obținerea vizelor de intrare, respectarea normelor de igienă și sănătate. Turistul se obligă să îndeplinească aceste condiții, și în cazul în care, ele suferă modificări de la data înscrierii până la plecare, conform decizie autorităților din țara sau teritoriile de destinație. 
6.4. Turistul se obligă să respecte orele comunicate pentru prezentarea la îmbarcare, precum și cele de intrare și ieșire din hotel.
6.5. Turistul/reprezentantul turistului se obligă să respecte toate termenele de plată comunicate la momentul înscrierii.
6.6. În cazul în care prețurile stabilite în urma confirmării ferme sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul/reprezentantul turistului poate rezilia/denunța unilateral contractul fără nicio obligație față de Agenție, acesta având dreptul la rambursarea plăților efectuate, imediat ce sunt recuperate de la prestatori.
6.7. Turistul/reprezentantul turistului este obligat să comunice Agenției în termenul menționat în informarea privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului hotărârea sa de a opta pentru una din alternativele propuse de prestatori. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
6.8. Turistul/reprezentantul turistului are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform condițiilor de rezervare și anulare menționate la data înscrierii. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului serviciului turistic contractat.
6.9. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor , a oricărora dintre servicii, a datelor de plecare și/sau retur, a datei de intrare și/sau ieșire din hotel, sau a prestatorului de servicii, toate aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților comunicate la momentul înscrierii și încheierea unui nou contract.
6.10 În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele turistului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către turist.
6.11. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere dacă la destinație autoritățile locale sau naționale solicită: taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale; fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.
6.12. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate precum și pentru copii însoțitori, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice.
 În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.
6.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră (https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/home.html).  În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilități efectuării călătoriei.
6.14. Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
6.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
6.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.
6.17. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta.
6.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează prestarea serviciilor turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.


VII. Anulări și penalizări
7.1. În cazul în care turistul/reprezentantul turistului solicită anularea serviciilor turistice care fac obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum a fost comunicat la înscriere sau anterior: în formularul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică.
7.2. În cazul în care turistul/reprezentantul turistului care a contractat servicii turistice cu Agenția și a achitat un avans nu respectă scadențele ulterioare , pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor comunicate la înscriere.
7.3. Penalizările se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, în situația în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare, în situația în care este refuzat la intrare pe teritoriul țărilor de destinație. În această din urmă situație, turistul este obligat să suporte costurile aferente repatrierii. 
7.4.  Penalizările se aplică inclusiv in cazul apariției situațiilor de îmbolnăvire sau deces ale turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situații care nu sunt asimilate forței majore.
7.5.  Penalizările se aplică inclusiv în cazul apariției situațiilor care sunt acoperite de polițele de asigurare în caz de anulare a călătoriei de către turist (cunoscute sub denumirea de asigurări storno). Pentru detalii și informații despre asigurările storno vă rugăm stăm la dispoziție la telefon 0040722407299 sau email info@gavotours.ro. 
7.6. Turistul/reprezentantul turistului trebuie să transmită în scris cererea de renunțare pentru serviciile turistice  rezervate la Agenție, către adresa de email info@gavotours.ro.  În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare. Data solicitării anulării este considerată a doua zi lucrătoare de la data transmiterii corespondenței. Agenția  este închisă în toate zilele de Sâmbătă și Duminică, precum și zilele libere legale conform legislației  din România. Pentru serviciile turistice externe (cu locul de desfășurare în afara României), se vor considera zile nelucrătoare  și cele conform legislației din țara și/sau teritoriul de desfășurare a serviciilor.


VIII. Cesionarea contractului
8.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare,  pentru anumite servicii, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile serviciilor turistice contractate, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 14 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la serviciile turistice contractate și cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată agenției de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează serviciile, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
8.2. Cesionarea nu este posibilă pentru serviciile de călătorie aferente rezervărilor nerambursabile sau pachetelor care includ bilete de avion nominale, pentru companii aeriene ce nu permit modificări și corectări de nume.


IX. Reclamații și sesizări
9.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea serviciilor turistice contractate, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai tur operatorului).
9.2. Sesizările se transmit în scris Agenției la adresa de email info@gavotours.ro. 
9.3. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va transmite o reclamație în scris la adresa de email info@gavotours.ro., în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 45 de zile calendaristice, să comunice turistului răspunsul oferit de către prestatori.


X. Asigurări de călătorie
10.1. Opțional, turistul/reprezentantul turistului are posibilitatea achiziției prin intermediul agenție sau direct, a unui contract de asigurare, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. 
10.2. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între turist și asigurator.


XI. Documente ce pot constitui anexă la acesta contract dacă există:
11.1. Toate prevederile prezentului contract se completează cu mențiunile și condițiile transmise si/sau publicate în:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, formular de comandă;
b) programul turistic, în cazul circuitelor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenției puse la dispoziția turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.
d) pe email sau publicate pe site-ul  agenției.


XII. Forța majora
12.1. Agenția  nu va fi ținuta răspunzătoare in nici un fel pentru orice pierdere, prejudiciu, întârziere sau neefectuare a unei obligații contractuale rezultate dintr-un eveniment de forță majora. Sunt considerate evenimente de forță majora: calamitați naturale (cutremure, inundații, etc), epidemii sau restricții de carantina, incendii, explozii, războaie, blocade, insurecții, revolte, greve, conflicte politice, atacuri teroriste, alte situații catastrofale sau de pericol public, embargouri internaționale, pierderea sau prejudicierea avionului într-un accident sau altă calamitate, sechestrarea sau deturnarea avionului, închiderea aeroportului, situațiile in care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere in mod unilateral, sau aduc modificări cu privire la orar sau itinerar, orice reglementari sau regulamente guvernamentale intrate in vigoare ulterior încheierii acestui Contract care împiedica îndeplinirea obligațiilor contractuale.


XIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal
13.1.  Agenția prelucrează date cu caracter personal în vederea prestării serviciilor, fiind înregistră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - Număr Registrul General: 8269 din data: 13/05/2022
13.2. Agenția poate prelucra, fără a se limita,  următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, seria și numărul cărți de identitate, seria și numărul de  pașaport, datele de expirarea ale documentelor de identitate, CNP-ul, data nașterii, vârsta beneficiarilor de servicii (inclusiv copii), aptitudinea fizică de a participa la anumite programe, predispoziții alergice alimentare.
13.3. Persoanele vizate de prelucrarea datelor sunt: turiști care sunt beneficiari ai serviciilor turistice, reprezentanții și/sau persoanele de contact ale turiștilor.
13.4 Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt exclusiv: rezervarea, intermedierea, ofertarea,  comercializarea serviciilor turistice, a altor servicii, doar în vederea îndeplinirii sarcinilor contractuale asumate fată de turist/reprezentantul turistului.
13.5. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt prestatorii finali ai serviciilor intermediate, și în situațiile prevăzute de lege autoritățile publice centrale și locale, autoritățile judecătorești, poliție, parchet.
13.6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal este de la rezervarea serviciilor până la expirarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale ale Agenției. Dacă turistul/reprezentantul turistului nu vor apela la  dreptul de opoziție/de ștergere,  datelor vor fi arhivate pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.
13.7. Conform prevederilor legale, beneficiați de următoarele drepturi privind prelucrarea datelor persoanele: de a fi informat, de a avea acces, la rectificare, de ștergere a datelor , la restricționarea prelucrării, de portabilitate a datelor, la opoziție și drepturi legate de procesul automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
13.8. Prin realizarea oricărei rezervări la Agenție (pe site sau pe email), se consideră că ați citit, ați fost informat corect și complet, ați luat cunoștință de prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. și ale persoanelor pentru care faceți rezervarea (inclusiv minori), și implicit sunteți de acord cu prelucrarea.


XIV. Dispoziții finale
14.1. Prezentul contract este valabil fără semnătură olograf  pentru situațiile în care  rezervarea s-a efectuat pe site sau corespondență email.
14.2. Comercializarea serviciilor turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
14.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
14.4. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, sau prin Direcția SAL (Soluționarea Alternativă a Litigiilor). Părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente doar după epuizarea soluțiilor de rezolvarea anterior menționate.
14.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Pentru  GAVO TOURS SRL,
General Manager                                                                                                                                    Pentru turist/turiști,
Dl. Gavril GUI                                                                                                                                           Dl/Dna